กรมพัฒน์ฯ แนะธุรกิจโลจิสติกส์ฝ่าทางตันยุคน้ำมันขึ้นราคา!!

กรมพัฒน์ฯ แนะธุรกิจโลจิสติกส์ฝ่าทางตันยุคน้ำมันขึ้นราคา!!
ใช้แอพพลิเคชั่น LTMA จัดการลดต้นทุน บริหารเรื่องยุ่งๆ ของขนส่งให้ง่าย
พร้อมนำทางก้าวเดินด้วยเทคโนโลยีสู่ยุค 4.0
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายการจัดกิจกรรม SMEs Networking Via Application เพิ่มอีกครั้งในส่วนกลาง เร่งผลักดันธุรกิจขนส่งให้ใช้แอพพลิเคชั่น LTMA ช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้สอดรับสภาวะที่น้ำมันกำลังราคาสูง คาดจบโครงการจะมีผู้ผ่านการอบรมกว่า 1,000 ราย หากสามารถนำ LTMA ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ทั้งหมดจะช่วยประหยัดพลังงานได้มหาศาล ธุรกิจขนส่งก็จะเดินหน้าไปไกลขึ้นอีก
              นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในประเภทต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจบนมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งกำลังเป็นธุรกิจสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ปัจจุบันมีธุรกิจโลจิสติกส์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพธุรกิจระดับสากลแล้วกว่า 700 ราย
             อธิบดี กล่าวต่อว่า "รวมถึงกรมฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "SMEs Networking Via Application" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย โดยใช้แอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า LTMA (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application) ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องสามารถบริหารงานและเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ในการขนส่งรวมถึงวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารงาน และการใช้พลังงานในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพได้ ลดการจัดส่งสินค้าเที่ยวเปล่า (Backhaul) ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะช่วยส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ได้เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจจนเกิดการรวมพลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งในตลาดการค้าเสรีได้อย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับความร่วมมือจากสมาคมด้านโลจิสติกส์และ ผู้ประกอบธุรกิจในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น สงขลา และนครสวรรค์ รวมกว่า 700 ราย
              "จากผลการตอบรับที่ดีของการจัดกิจกรรม SMEs Networking Via Application ซึ่งแอพพลิเคชั่น LTMA ได้สร้างประโยชน์ด้านการลดต้นทุนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์อย่างมาก โดยเฉพาะปัจจุบันที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยกำลังปรับตัวสูงขึ้นตามราคาโลก กรมฯ จึงขยายกิจกรรมอีก 1 ครั้งในส่วนกลาง โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเนื้อหาในกิจกรรมการสัมมนาและ Work Shop ประกอบไปด้วย การใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น LTMA อย่างเจาะลึก สามารถวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองให้เหมาะสมกับโปรแกรมการใช้งาน ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้การเชื่อมโยงธุรกิจด้วยระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งด้าน e-Commerce e-Logistic และ e-Payment โดย มีวิทยากรจากหน่วยงานชั้นนำด้านการพัฒนาระบบดิจิทัล และการบริหารจัดการพลังงานในการขนส่ง" ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "SMEs Networking Via Application" ในส่วนกลางนี้ได้โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.dbd.co.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ แล้วส่งกลับมาที่ logisticsdbd@gmail.com แฟกซ์เบอร์ 0 2547 5952
 
********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                     ฉบับที่ 109 / วันที่ 5 มิถุนายน 2561