พาณิชย์ เตรียมปั้นนักกายภาพบำบัดให้เป็นเจ้าของธุรกิจ

พาณิชย์ เตรียมปั้นนักกายภาพบำบัดให้เป็นเจ้าของธุรกิจ
รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
 
               
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมปั้นนักกายภาพบำบัด...สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจบริการด้านสุขภาพ รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย หลังมีชาวต่างชาติเดินทางมาขอรับบริการด้านการแพทย์จำนวนมากขึ้น รองรับไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของโลก และสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ธุรกิจบริการด้านสุขภาพนับเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย และธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ (Product of Excellence) รวมทั้งก่อเกิดรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอาหาร นับเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ
               ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการแพทย์และเป็นที่รู้จักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ โดยมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาขอรับบริการในประเทศอย่างต่อเนื่องและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงประกาศนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) เพื่อสร้างความเป็นเลิศของธุรกิจบริการ
                เนื่องจากธุรกิจการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ กำลังมีบทบาทและสามารถตอบโจทย์แก่สังคมได้ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์บนพื้นฐาน "การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข" ถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ บุคลากร วิทยาการทางการแพทย์ และค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่า
               สำหรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านกายภาพบำบัดของกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับนักกายภาพบำบัด โดยมุ่งหวังให้นักกายภาพบำบัดได้สร้างคุณค่าของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ โดยจัดสัมมนาสำหรับวิชาชีพกายภาพบำบัด ที่เจาะลึกถึงความจำเป็นในการสร้างธุรกิจและดำเนินธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพทั่วโลกได้ครบทุกมิติ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
               การจัดสัมมนา "การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 2" (Healthcare Business Management for Physical Therapist) จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างโมเดลต้นแบบธุรกิจในการจัดตั้งคลินิก/สถานพยาบาล การจัดทำแผนธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด แผนการเงิน การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การประเมินการลงทุนในการดำเนินธุรกิจบริการสุขภาพ ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารคลินิกกายภาพบำบัดและการขออนุญาตเปิดคลินิกหรือโรงพยาบาลกายภาพบำบัด การบริหารภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย เทคนิคการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อจัดตั้งคลินิก และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 4-19 กรกฎาคม 2561 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
                ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัดที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5963 E-mail : bizservicedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
***************************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                                  ฉบับที่ 119 / วันที่ 20 มิถุนายน 2561