กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้กำลังใจธุรกิจสีขาว กระตุ้นสังคมธุรกิจให้ทำแต่ความดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้กำลังใจธุรกิจสีขาว กระตุ้นสังคมธุรกิจให้ทำแต่ความดี
มอบรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ เชิดชูให้ 5 ธุรกิจเป็นแบบอย่างที่ดี
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 นับเป็นครั้งแรกของการมอบรางวัลสุดยอดธุรกิจที่มีธรรมภิบาลเข้าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา ที่เคี่ยวอย่างเข้มข้น จนได้ 5 ธุรกิจสีขาวตัวจริงเสียงจริง ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และหนังสือรับรองมาตรฐาน พร้อมให้ใช้เครื่องหมายแสดงประกอบความดี และยังได้สิทธิประกาศให้โลกรู้ผ่านหน้าหนังสือรับรอง สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้าไม่รู้จบ นอกจากนี้ ยังต้องลุ้นกันต่อกับการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ทั้งรางวัลระดับจังหวัด และระดับประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งจากนี้ไปกรมฯ จะเพิ่มดีกรีให้ธุรกิจต้องยึดธงธรรมาภิบาลปักเป็นหลักนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ
               นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนด ทิศทางการพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความสะดวก และประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ของสากล ซึ่งเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญของการเติบโตธุรกิจได้อย่างมั่นคง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยกรมฯ จะมุ่งสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ภาคธุรกิจที่ประพฤติตนเป็นธุรกิจที่ดีให้เป็นแบบอย่างแก่ภาคธุรกิจไทย และในปี 2561 ได้จัดทำ "โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ภายใต้โครงการสร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาลประจำปี 2561" เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจ มีธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอื่นๆ พร้อมทั้งยกระดับธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป
                อธิบดี กล่าวต่อว่า "ในวันนี้ (5 ก.ค.61) กรมฯ ได้จัด "พิธีมอบรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจ" และการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการฯ และนับว่าเป็นปีที่สองที่กรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้ เพื่อยกระดับกลุ่มธุรกิจที่ผ่านการได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นระดับจังหวัดหรือระดับประเทศให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ทั้งนี้ แม้หลักเกณฑ์ทั้ง 6 ด้านนี้จะเป็นแนวทางการพิจารณาเดียวกันกับการประกวดธรรมาภิบาลดีเด่นแต่จะมีตัวชี้วัดที่เข้มข้น โดยพิจารณาองค์ประกอบแบบรอบด้าน เช่น การทำแบบประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล (Self-Assessment) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานที่ร่วมดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ จะเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ พ.ศ. 2561"
               สำหรับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้มีจำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด, บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด, บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท สีไดโน จำกัด และ บริษัท แมงโก้ คอนซัสแตนท์ จำกัด โดยทั้งหมดนี้จะได้รับโล่รางวัลแห่งเกียรติคุณ และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ พร้อมกับได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปดอกบัวที่แสดงออกถึงความดี และการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการมีคุณธรรมเป็นเครื่องนำทาง โดยธุรกิจสามารถนำเครื่องหมายนี้ไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าในการโฆษณาเพื่อเป็นการการันตีเป็นธุรกิจสีขาว รวมไปถึงจะได้รับการระบุข้อความรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมฯ บนหน้าหนังสือรับรอง ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าได้อีกด้วย
              นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการฯ คือ การประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน เป็นการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยขณะนี้มีธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 300 ราย และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและตรวจเยี่ยมธุรกิจ คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวนทั้งสิ้น 557 ราย (กรุงเทพมหานคร 76 ราย ส่วนภูมิภาค 481 ราย) "
                จากนี้ต่อไปกรมฯ จะส่งเสริมให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นธงนำในการบริหารจัดการธุรกิจ อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกื้อหนุนต่อกัน และมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลกับผู้ประกอบการรายอื่นทำให้มีการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกันต่อไป" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
ที่มา : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                                                                  ฉบับที่ 129 / 5 มิถุนายน 2561