พาณิชย์...เปิดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย'MOC Biz Club Expo 2018'

พาณิชย์...เปิดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย'MOC Biz Club Expo 2018'
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 โชว์ศักยภาพธุรกิจภาคกลางและภาคตะวันออกอย่างยิ่งใหญ่
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
 
                กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงานมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย 'MOC Biz Club Expo 2018' ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ขนทัพสินค้าของดีจากภาคกลางและตะวันออก รวม 26 จังหวัด กว่า 130 ร้านค้า ให้ได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกับกิจกรรมการสัมมนา เสวนา ให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาธุรกิจ เพิ่มมูลค่าให้สินค้าภาคกลางและภาคตะวันออกในอนาคต
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภูมิภาคในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 ในระดับภูมิภาค โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อต้องการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก ให้ได้มีโอกาสพัฒนาธุรกิจของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เกิดความแข็งแกร่ง พร้อมแข่งขันในเวทีการค้าระดับประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Micro SME ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคได้มีโอกาสพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง และก้าวสู่การแข่งขันระดับสากลในอนาคตอย่างเต็มภาคภูมิ
                 "การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่จะได้พัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ จากการช่วยเหลือในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน รวมถึงสามารถขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้คัดเลือกสินค้ามานำเสนอในงานนี้มากกว่า 130 ร้าน จาก 26 จังหวัด ซึ่งมีไฮไลท์สินค้าที่น่าสนใจ อาทิ ผ้าหมักโคลน เครื่องเงินและอัญมณีแท้ ชาใบหม่อนออแกนิกส์ กุนเชียงปลา ส้มโอนครชัยศรี ทุเรียนป่าละอู อีกทั้งยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางการค้า และพบปะพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าในภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจและศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไป"
                  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออกในครั้งนี้ จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคกลางและภาคตะวันออกที่มีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 6,500 ราย ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ และต่อยอดผลักดันธุรกิจของตนเองสู่เวทีการค้าโลก พร้อมเชื่อมั่นว่าการจัดงานดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าระดับชุมชน อีกทั้งเพิ่มการเติบโตให้เศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย
 
***********************************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                            ฉบับที่ 155 / 17 สิงหาคม 2561