พาณิชย์' เร่งผลักดัน "เมืองย่าโม" สู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอีสานใต้

พาณิชย์' เร่งผลักดัน "เมืองย่าโม" สู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอีสานใต้
'หนุน' เอสเอ็มอี ใช้นวัตกรรมสร้างโอกาสการทำธุรกิจยุคดิจิทัล
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งผลักดันเอสเอ็มอีในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้นวัตกรรมสร้างโอกาสการทำธุรกิจยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน เตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในแถบอีสานใต้ และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย
               นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า นวัตกรรมถือเป็นตัวแปรสำคัญทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำเป็นต้องมีการผลักดันนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมของธุรกิจนั้นจำเป็นต้องสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือระหว่างกัน
              กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเร่งเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยแผนเชิงรุกที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอย่างเข้มข้นมากขึ้น ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์" ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) และสตาร์ทอัพ (Startup) ของไทยให้มีแนวทางการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจใหม่ร่วมกัน โดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน จัดงาน "Smart Startup 2018" ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
               สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 1) โซนให้ความรู้และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ 2) ศูนย์แนะนำและให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตร 3) การสัมมนาโอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO บริษัท คิว คิว จำกัด คุณธีระกฤษ พร้อมมูล Co-Founder of MEHUB group Mr.Thang Huynh Founder at UEH Connect คุณสุทธิเกียรติ จันทร์ชัยโรจน์ CEO บริษัท ชิปป้อป จำกัด และคุณชวยศ ป้อมคำ Lean Startup และ Design Thinking เป็นต้น มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล
             "จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราช มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการค้าส่งค้าปลีก สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสาน ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง 20 จังหวัดในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของประเทศด้านการค้าชายแดนที่เอสเอ็มอีไทยไม่ควรมองข้าม" อธิบดีกล่าวในท้ายที่สุด
               ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 08 5155 5940 08 2790 2127 สายด่วน 1570 E-mail : Smartstartup.creativethailand.net และ www.dbd.go.th
 
***********************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                             ฉบับที่ 158 / วันที่ 23 สิงหาคม 2561