พาณิชย์' ชวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วยในพื้นที่กรุงเทพ ติดอาวุธทางการค้าให้ธุรกิจ

พาณิชย์' ชวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วยในพื้นที่กรุงเทพ ติดอาวุธทางการค้าให้ธุรกิจ
กับ 3 STEP ขั้นเทพเพื่อก้าวสู่การเป็น 'โชวห่วยมืออาชีพ'
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วยสู่การเป็น "โชวห่วยมืออาชีพ" รองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วยในพื้นที่กรุงเทพ เกี่ยวกับเรื่องภาษี ได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารภาษี การใช้สิทธิทางภาษี สำหรับกิจการร้านค้าปลีก ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของร้านค้า และการเชื่อมโยงสินค้าชุมชน สินค้า OTOP และสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club เพื่อกระตุ้นและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วยสู่การเป็นโชวห่วยมืออาชีพ ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วย มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 6 รุ่นๆ ละ 3 วัน กระจายตัวในเขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิจเลจ บางบอน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 31สิงหาคม 2561 ณ สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี-ราม รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
                การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วยสู่การเป็น "โชวห่วยมืออาชีพ"จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วย มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ วิธีการจัดรูปแบบร้านค้าและการจัดเรียงสินค้า รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดทำบัญชีค้าปลีกอย่างง่าย เทคนิคการบริหารภาษี การใช้สิทธิทางภาษี การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพร้านค้า ตลอดจนทราบกระบวนการสร้างเครือข่ายธุรกิจค้าปลีก เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการขายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านโชวห่วย และสินค้าชุมชน สินค้า OTOP และสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
                 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วยที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ผ่าน Link : https://goo.gl/dmzk5D หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5957 E-mail : bizpromotion.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
***************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                               ฉบับที่ 159 / วันที่ 25 สิงหาคม 2561