พาณิชย์' จับมือ ยูนิลีเวอร์ และ พีแอนด์จี ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ปรับภาพลักษณ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ/ร้านโชวห่วย

พาณิชย์' จับมือ ยูนิลีเวอร์ และ พีแอนด์จี ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ปรับภาพลักษณ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ/ร้านโชวห่วย
พร้อมให้คำแนะนำการบริหารจัดการร้านค้าแบบง่ายๆ ปิดจุดอ่อน-เพิ่มจุดแข็งให้ร้านค้า
หวังดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย ตั้งเป้าเฟสแรก...สวยปิ๊ง ไม่น้อยกว่า 10,000 ร้านค้า
 
                  กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก จับมือ ยูนิลีเวอร์ และ พีแอนด์จี ลงพื้นที่ปรับภาพลักษณ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วยทั่วประเทศ ให้ทุกร้านมีครบ 5 ส : สวย สว่าง สะอาด สะดวก สบาย พร้อมให้คำแนะนำการบริหารจัดการร้านค้าแบบง่ายๆ ปิดจุดอ่อน-เพิ่มจุดแข็งให้ร้านค้า หวังดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย เบื้องต้นปรับภาพลักษณ์ร้านค้าไปแล้วกว่า 1,000 ร้านค้า ตั้งเป้าเฟสแรก ไม่น้อยกว่า 10,000 ร้านค้า ร้านค้าที่ไม่อยากตกขบวนความทันสมัย...สมัครเข้าร่วมโครงการด่วน
                 นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจในระดับท้องถิ่นที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดการจับจ่ายใช้สอยของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางแนวทางการพัฒนาร้านค้าทั้งในส่วนของการปรับภาพลักษณ์และการบริหารจัดการร้านค้าให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นธุรกิจที่อยู่คู่ชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในระยะยาว"
                 "ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จับมือกับ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีแอนด์จี ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อปรับภาพลักษณ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วย โดยให้ทุกร้านมีครบองค์ประกอบ 5 ส ได้แก่ สวย สว่าง สะอาด สะดวก สบาย พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการร้านค้าแบบง่ายๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ดึงดูดลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้า เบื้องต้นได้ร่วมกันปรับภาพลักษณ์ร้านค้าไปแล้วกว่า 1,000 ร้านค้า โดยในเฟสแรกนี้ได้ตั้งเป้าทำการปรับภาพลักษณ์ไว้จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ร้านค้า"
                 อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "ธุรกิจค้าปลีกในท้องถิ่น หรือ ร้านโชวห่วย มีจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ คือ มีความเข้าใจเรื่องความต้องการสินค้าของคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ตลอดจนร้านค้าตั้งอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อจับจ่ายใช้สอย อันจะเป็นการประหยัดทั้งเวลา/ค่าใช้จ่ายและได้สินค้าที่เหมือนกับร้านค้าอื่นๆ นับเป็นการดีต่อการสร้างความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน จุดอ่อนของร้านโชวห่วย คือ ร้านค้าไม่ค่อยเป็นระเบียบ ระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง การสร้างความสมดุลระหว่างระบบการจัดซื้อและระบบการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น"
                  "ดังนั้น การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความสวย สว่าง สะอาด สะดวก สบาย และมีการวางรากฐานการบริหารกิจการอย่างเป็นระบบ จะทำให้ธุรกิจให้มีความทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนของกิจการ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจได้ในระยะยาว"
"จึงขอเชิญชวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วยที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เข้าช่วยเหลือด้านการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า สามารถติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4586 โทรสาร 0 2547 5957 e-Mail : bizpromotion.dbd@gmail.com หรือสมัครผ่านการสแกนรูปภาพ (QR Code)" อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
***************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                   ฉบับที่ 160 / วันที่ 28 สิงหาคม 2561