ส.ค.61 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 18 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,048 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 282 คน

ส.ค.61 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 18 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,048 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 282 คน
 
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 18 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ญี่ปุ่น และเยอรมนี ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,048 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน คนไทย 282 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
                   สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                  1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 831 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการรับค้ำประกันหนี้ บริการทางบัญชี และบริการรับจ้างผลิตอุปกรณ์กีฬาตกปลา โดยเป็น คนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์
                  2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 7 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 37 ล้านบาท ได้แก่ บริการรับจ้างผลิตหมึกพิมพ์โลหะและสารเคลือบโลหะ บริการรับจ้างผลิตข้อต่อท่อระบายน้ำในระบบหม้อน้ำรถยนต์ บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากพลาสติกและโลหะ บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาประตู หน้าต่าง รั้ว บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเยอรมนี
                  3. ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 180 ล้านบาท ได้แก่ นายหน้าและตัวแทนรับชำระเงินค่าบริการการประกอบและการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ การค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบระบบลม การค้าส่งเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น การค้าปลีกเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบระบายอากาศและระบบจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ การค้าปลีกเครื่องมือวัดอุณหภูมิ วัดแรงดัน สำหรับวัดคุณภาพของเหลวและแก๊ส โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเยอรมนี
                การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสารเคลือบโลหะ (BPA NI) องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากพลาสติกและโลหะ องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคนิคในการออกแบบระบบระบายอากาศและระบบจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ วัดแรงดัน สำหรับวัดคุณภาพของเหลวและแก๊ส องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นต้น
                     ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2561 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 573 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 121 เนื่องจากเดือนสิงหาคม 2561 มีผู้ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการรับค้ำประกันหนี้ และการค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบระบบลม ชุดฝึกอุปกรณ์ลม เป็นต้น
                      อนึ่งในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 178 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 8,546 ล้านบาท ในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 192 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,842 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจใน ประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 270 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,302 ล้านบาท
 
*********************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                              ฉบับที่ 162 / วันที่ 29 สิงหาคม 2561