พาณิชย์ จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Franchise B2B

พาณิชย์' จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Franchise B2B
สร้างงาน-สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน
ให้ความรู้ พร้อมโชว์ศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้เห็นกับตา
26 - 27 กันยายนนี้ ที่กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
 
                กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Franchise B2B ต่อยอดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างงาน - สร้างอาชีพ - สร้างรายได้ สร้างฐานที่มั่นด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน ให้ความรู้ พร้อมจัดงานโชว์ศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้เห็นกับตา ภายในงานธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อพิเศษเป็นทุนในการประกอบอาชีพ พบกัน 26 - 27 กันยายนนี้ ที่กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "หลังจากที่โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถกระจายรายได้ให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการสร้างงาน - สร้างอาชีพ - สร้างรายได้ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงถาวร ผ่านโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ"
               "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากของกรมฯ โดยจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Franchise B2B ขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 นี้ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจที่ผ่านหลักสูตร B2B และนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ที่เงินลงทุนไม่สูง มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ โดยภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักคิด และวิธีการเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้สนใจเลือกซื้อธุรกิจ มีข้อมูลสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์ได้อย่างมั่นใจ โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ จะมีพิธีมอบวุฒิบัตร Franchise B2B รุ่นที่ 21 แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561 จำนวน 121 กิจการ"
                 "และส่วนที่ 3 วันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ เป็นการแสดงสินค้าและธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน กว่า 80 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 62 ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก 8 ธุรกิจ ธุรกิจบริการ 8 ธุรกิจ และธุรกิจความงาม/สปา 2 ธุรกิจ ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ได้ ซึ่งจะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานจะเป็นแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูง สามารถจับต้องได้ ทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่สนใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์แต่มีเงินไม่มากก็สามารถเลือกลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการได้ ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินร่วมให้สินเชื่อแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานฯ ด้วย โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราพิเศษ ทำให้ผู้กู้สามารถชำระคืนเงินต้นได้แบบสบายๆ ไม่กดดัน"
                 อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "แฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นแฟรนไชส์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ และเป็นธุรกิจง่ายๆ ที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ทันที เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยแฟรนไชส์ดังกล่าวฯ จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงและความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจได้ เนื่องจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ว่างงานส่วนใหญ่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ดังนั้น การมีพี่เลี้ยงจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ตลอดรอดฝั่ง รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ในการก้าวเข้าสู่การมีอาชีพอย่างเต็มตัวอีกด้วย"
                   "ทั้งนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเอง และที่สำคัญ คือ มีแฟรนไชส์ซอร์ช่วยคิดวางแผนธุรกิจและการเงินให้โดยไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกเอง ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีอัตราความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำ และเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่รัฐบาลใช้ในการสร้างงาน - สร้างอาชีพ - สร้างรายได้ แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน"
                    อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า "มั่นใจว่า 'ระบบแฟรนไชส์จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้ และสามารถยกระดับผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้น รวมทั้ง จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการก้าวเข้าสู่แวดวงธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประตูสู่ความสำเร็จของชีวิต ทำให้การดำรงชีพในระยะยาวของผู้มีรายได้น้อยเอง และครอบครัว มีความมั่นคงมีเสถียรภาพมากขึ้น และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วย"
                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 e-mail : franchisedbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
*******************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                  ฉบับที่ 176 / วันที่ 24 กันยายน 2561