นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์

ชื่อ - สกุล : นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
ตำแหน่ง : รองอธิบดี
  : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (CIO)
อีเมล์
: soradal@dbd.go.th
โทรศัพท์
: 0 2547 4467-8
โทรสาร : 0 2547 4466

วิสัยทัศน์ "ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการและขับเคลื่อน ธุรกิจการค้าของไทยสู่สากล"
พันธกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการการบริหารจัดการและการให้ บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้าด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล
  4. เพิ่มสมรรถนะการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและปฎิบัติงานของบุคลากร
  5. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตราฐานสากล
เป้าหมาย 1. พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Department)
  2. สนับสนุนการดำเนินพันธกิจของกรม และให้บริการธุรกิจการค้า แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
  3. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโดยได้รับรองมาตรฐานสากล
ค่านิยม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) " โปร่งใส ใส่ใจบริการด้วยระบบงานดิจิทัล "
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560-2564
ปฏิทินกิจกรรม CIO