โครงสร้างและหน่วยงานรองอธิบดี


นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ผู้อำนวยการ

 

นาย โกมล นมรักษ์
กองทะเบียนธุรกิจ

นายสมบุญ โมจนกุล
กองกำกับบัญชีธุรกิจ

นางภารดี อินทชาติ
กองข้อมูลธุรกิจ

-ว่าง-
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นายสมควร อิ่มถาวรสุข
สำนักงานเลขานุการกรม

นายธานี โอฬารรัตน์มณ
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

นางศิริพร ชำนาญชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางบรรณโศภิษฐ์ นนทรีย์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่
กองธุรกิจบริการ

นางรชนีกร ดำเด่นงาม(ชช.)
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ


นายสถาพร ร่วมนาพะยา
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน


ผู้เชี่ยวชาญ

นายจิตรกร ว่องเขตกร
นิติกรเชี่ยวชาญ

-ว่าง-
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นายสันติ แป้นอ่ำ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ(รักษาการ)