โครงสร้างและหน่วยงานรองอธิบดี


นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์

-ว่าง-ผู้อำนวยการ

 

นายจิตรกร ว่องเขตกร
กองทะเบียนธุรกิจ

นายสมบุญ โมจนกุล
กองกำกับบัญชีธุรกิจ

นาย โกมล นมรักษ์
กองข้อมูลธุรกิจ

นางภารดี อินทชาติ
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นายสมควร อิ่มถาวรสุข
สำนักงานเลขานุการกรม

นายกำแหง กล้าสุคนธ์
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

นางสาวรัญศิกานต์
งามบุษบงโสภา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางบรรณโศภิษฐ์ นนทรีย์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

นางสุภาพร บุญแทน
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่
กองธุรกิจบริการ

นางรชนีกร ดำเด่นงาม(ชช.)
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

นางสาวจรรยา ชื่นสิริพัฒนกุล
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจนายสถาพร ร่วมนาพะยา
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน


ผู้เชี่ยวชาญ

นางศิริพร ชำนาญชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา
นิติกรเชี่ยวชาญ(รักษาการ)

นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ(รักษาการ)

นายสันติ แป้นอ่ำ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ(รักษาการ)