รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่และเลิกปี 2562


เดือน
ไฟล์.XLS ไฟล์ตั้งใหม่.CSV ไฟล์เลิก.CSV Meta Data
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม