การพัฒนาบุคลากรในการเขียนแผนงาน/โครงการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรในการเขียนแผนงาน/โครงการ
และการจัดทำคำของบประมาณ ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเขียนแผนงาน
/โครงการ ของแต่ละสำนัก/กอง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันพฤหัสบดีที่
15 พฤศจิกายน 2561