กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรยายเรื่อง "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ"
ให้แก่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ผ่าน Web Conference เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ผู้ประกอบการ และประชาชน ทราบต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องโสมสวลี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์