นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 1/2562

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 1/2562" โดยในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 106 คน
จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และข้าราชการจากกรมฯต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่
19 พฤศจิกายน 2561