การเสวนา หัวข้อ "คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย"

 นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ร่วมเสวนา หัวข้อ "คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย"         
ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561