การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 54(4/2561)

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
    "การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี"
ครั้งที่ 54 (4/2561) โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561