พาณิชย์ ผนึกกำลังสภาหอฯ จัดงาน "Together is Power 2018" มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

พาณิชย์ ผนึกกำลังสภาหอฯ จัดงาน "Together is Power 2018"
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561
 
             กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงาน "Together is Power 2018 : Connecting the Future" มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 24 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 6 ราย ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยที่มี การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังได้สร้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ เสริมพลังขับเคลื่อนการค้าของไทยให้เติบโต แข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ
              นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน "Together is Power 2018 : Connecting the Future" หรือ Trade Association Prestige Award (TAP Award) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามหลัก Balanced Scorecard 4 มิติ ได้แก่ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งมอบรางวัลให้ผู้บริหารสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สมาคมการค้าอย่าง 360 องศา ในคุณลักษณะของผู้บริหาร 6 ด้าน คือ 1) ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์โปร่งใส 2) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 3) การสร้างความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นให้แก่องค์กร 4) การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร 5) การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์กร และ 6) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับองค์กร
              รมช. กล่าวต่อว่า "ในปีนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท รวม 24 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้า รวม 6 ราย ดังนี้ 1) รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม จำนวน 4 สมาคม 2) รางวัลสมาคมการค้า ดีเด่นรายมิติ จำนวน 20 สมาคม 3) รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 3 ราย และ 4) รางวัลผู้บริหาร สมาคมการค้ารุ่นใหม่ จำนวน 3 ราย และนอกจากจะมีการมอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวแล้ว ในภาคบ่าย ยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) ร่วมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2019" และผู้แทนจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามาบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับ "พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560" เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้สมาคมการค้ามีความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย ของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"
            "โอกาสนี้กระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละของทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมการค้าจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลในวันนี้ รวมถึงการก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสมาคมการค้าอื่นๆ ได้ตระหนักและ เห็นความสำคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไป"
               "การมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 นับเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดัน ให้เกิดการสร้างเครือข่ายและเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศรวมถึงกระตุ้น ให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นำสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง และจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จนถึงปี 2561 รวม 46 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น รวม 23 ราย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลกลุ่มนี้นับเป็นต้นแบบของสมาคมการค้าที่ดี และจะเป็นกำลังสำคัญของภาคธุรกิจ ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน" รมช. กล่าวทิ้งท้าย
 
****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                        ฉบับที่ 18 / 22 พฤศจิกายน 2561