Together is Power 2018 : Connecting the Future

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2019"
ในการสัมมนา"Together is Power 2018 : Connecting the Future" โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561