สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 22

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)" รุ่นที่ 22 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธนาคารกสิกรไทย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะ
ขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์โมเดล) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561