แนวทางการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการขนส่ง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม "แนวทางการเชื่อมโยง
ระบบบริหารจัดการขนส่งและคลังสินค้าอัจฉริยะ" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561