พาณิชย์ เยือนจีน ...หารืออาลีบาบา กำหนดแนวทางนำอี-คอมเมิร์ซมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของไทย

พาณิชย์ เยือนจีน ...หารืออาลีบาบา กำหนดแนวทางนำอี-คอมเมิร์ซมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของไทย

ใช้ Taobao Village เป็นโมเดลต้นแบบขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน


                    ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเดินทางเยือนจีน...หารืออาลีบาบากำหนดแนวทางนำอี-คอมเมิร์ซมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของไทย เตรียมนำ Taobao Village มาเป็นโมเดลต้นแบบในการขยายตลาดสินค้าเกษตร-ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ห่างไกลผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมเร่งส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้ารับการอบรมเก็บเกี่ยวความรู้เชิงลึกทุกขั้นตอน ณ อาลีบาบา แคมปัส ก่อนนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย คาด!! หากใช้ได้จริง ...ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากกับดักแห่งความยากจนได้เร็วขึ้น

                    นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "สืบเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนนโยบายกับผู้บริหารอาลีบาบา (Mr. Jack Ma) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มอบหมายให้จัดคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ กำหนดแนวทาง และวิธีการนำอี-คอมเมิร์ซ มาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลกับผู้บริหารของอาลีบาบา เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยเร็ว"

         "ดังนั้น ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 นี้ จึงได้มอบหมายให้นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางการนำอี-คอมเมิร์ซมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทยกับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา โดยเฉพาะการนำ Taobao Village มาเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาช่องทางตลาดเพื่อค้าขายสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ และร่วมกันกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงลึก (Intensive Workshop) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ระยะเวลาในการอบรม คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของไทยเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ณ ศูนย์การเรียนรู้ของอาลีบาบา (Alibaba Campus) และสามารถนำมาสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม"

                    "รวมทั้งจะเดินทางไปที่ Taobao Village (เถาเป่า วิลเลจ) เพื่อศึกษากระบวนการ/ระบบการบริหารจัดการเชิงลึก และสภาพความเป็นจริงถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซประสบความสำเร็จในชุมชนที่ห่างไกลของจีน ทั้งนี้ Taobao Village เป็นหมู่บ้านการเกษตรที่ประชาชนในหมู่บ้านได้ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ และมีการค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ อี-คอมเมิร์ซอย่างเป็นระบบ ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญและเป็นโมเดลต้นแบบที่ทำให้เกิดธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในชนบทของจีน" 

        "ทั้งนี้ Taobao แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หมู่บ้าน Taobao และ เมือง Taobao โดยคุณสมบัติที่จะเป็นหมู่บ้าน Taobao ได้ ต้องประกอบด้วย 1) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชนบท 2) มีมูลค่าการซื้อขายในช่องทางอี-คอมเมิร์ซ ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านหยวนต่อปี และ 3) ครัวเรือนในหมู่บ้าน อย่างน้อยร้อยละ 10 มีส่วนร่วมในกิจกรรมอี-คอมเมิร์ซ หรือมีร้านค้าออนไลน์ที่เปิดโดยคนในหมู่บ้านอย่างน้อย 100 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีหมู่บ้าน Taobao กว่า 3,202 แห่ง และ เมือง Taobao กว่า 363 แห่ง (เมือง Taobao 1 แห่ง จะต้องมีหมู่บ้าน Taobao อย่างน้อย 3 แห่งขึ้นไป) ทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลเจ้อเจียง มีหมู่บ้าน Taobao จำนวน 1,172 แห่ง และ เมือง Taobao จำนวน 128 แห่ง ซึ่งเป็นมณฑลที่มีหมู่บ้านและเมือง Taobao มากที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยสินค้าที่มีการจำหน่ายสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ กระเป๋าและเครื่องหนัง ของเล่น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน เตียง ผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน" 

                 รมว.พณ. กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากนี้ จะเดินทางไปเยี่ยมชมและประชุมหารือกับผู้บริหารของ Hema Fresh Store (เห่อหม่า เฟรช สโตร์) ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (New Retail) ที่ได้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2560 และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยการนำรูปแบบค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์มาผนวกเข้ากับรูปแบบร้านค้าปลีกดั้งเดิม (ออฟไลน์) หรือที่เรียกว่า Omni Channel ด้วยเทคโนโลยีและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าได้สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลูกค้าของ Hema จะสมัครเป็นสมาชิกของร้าน และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไว้บนโทรศัพท์มือถือหรือแทปเลท ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะเชื่อมโยงสมาชิกเข้ากับบริการของเว็บไซต์ช็อปปิ้งออนไลน์ คือ Taobao และบริการชำระเงิน Alipay ซึ่งสมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้า ชำระเงิน และรอรับการจัดส่งสินค้าภายใน 30 นาที (สำหรับรัศมีการให้บริการ 3 กิโลเมตร) ปัจจุบัน Hema Store มีสาขากว่า 80 แห่งทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีแผนที่จะขยายเป็น 400 สาขา ภายในปี 2562 โดยลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง"

                 "การเดินทางไปสาธารณประชาชนจีนในครั้งนี้ จะทำให้ประเทศไทยได้เรียนรู้ถึงนโยบายเชิงลึกและกรณีศึกษาของ Taobao Village และ Hema Fresh Store อย่างชัดเจน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยขยายช่องทางการตลาด และช่วยลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ห่างไกล รวมถึงจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น โดยใช้ระบบอี-คอมเมิร์ซเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง และกระตุ้นให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเกิดการหมุนเวียน ทั้งนี้ คาดว่า หากโมเดลดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของไทยได้อย่างลงตัว และสามารถนำมาใช้ได้จริง ...ประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจากกับดักแห่งความยากจนได้เร็วขึ้น" รมว.พณ.กล่าวทิ้งท้าย


*******************************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                             ฉบับที่ 23 / วันที่ 4 ธันวาคม 2561