ใช้อี-คอมเมิร์ซ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่นห่างไกลของไทย

นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมหารือ
และกำหนดแนวทางการนำอี-คอมเมิร์ซมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย
กับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ณ นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง
สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเดินทางไปที่ Taobao Village (เถาเป่า วิลเลจ) เพื่อศึกษากระบวนการ/
ระบบการบริหารจัดการเชิงลึก และสภาพความเป็นจริงถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซประสบความสำเร็จ
ในชุมชนที่ห่างไกลของจีน รวมทั้ง เยี่ยมชม/ประชุมหารือกับผู้บริหารของ Hema Fresh Store (เห่อหม่า เฟรช สโตร์)
 ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (New Retail) ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในประเทศจีน โดยการนำรูปแบบ
ค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์มาผนวกเข้ากับรูปแบบร้านค้าปลีกดั้งเดิม (ออฟไลน์) หรือที่เรียกว่า Omni Channel
 ด้วยเทคโนโลยีและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าได้สะดวกสบาย
 และมีประสิทธิภาพมากขึ้น