แนวทางความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับประเทศจีน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง
ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับประเทศจีน โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561