การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่27(2/2561)

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์
ครั้งที่ 27(2/2561) โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561