แนวทางความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้า
ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยมี Mr. Cai Yudong
รองอธิบดีกรมการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล กระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหัวหน้าคณะ
เพื่อบูรณาการส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทย โดยมี
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561