ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 12/2561

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 12/2561 โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561