แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาระบบส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย QR Code

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงความร่วมมือการพัฒนาระบบส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน จำกัด ด้วย QR Code
ณ ห้องเสรี จิตนเสรี ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561