Total Solution for SMEs

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ 6 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สมาคม Thailand Tech Startup ผู้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์สำนักงาน (Office) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย
แถลงความร่วมมือการนำระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร "Total Solution
for SMEs"เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่
21 ธันวาคม 2561