โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต"สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการให้ปราศจากทุจริตเพื่อนำมาประยุกต์ให้เกิดธรรมาภิบาลของรัฐและเอกชน"

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการอบรม โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต"สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการให้ปราศจากทุจริตเพื่อนำมาประยุกต์ให้เกิดธรรมาภิบาลของรัฐและเอกชน" ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561