พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานรับฟังการนำเสนอผลการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน และผลการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ของ 8 หน่วยงาน ได้แก่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ณ ตึกบัญชาการ
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561