กรมพัฒน์ฯ ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางยื่นงบการเงินรอบปี 2561 เตรียมพร้อมธุรกิจให้ส่งงบได้ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ

กรมพัฒน์ฯ ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางยื่นงบการเงินรอบปี 2561
เตรียมพร้อมธุรกิจให้ส่งงบได้ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการยื่นงบการเงินรอบปี 61 อำนวยความสะดวกให้นิติบุคคลปรับตัวก้าวสู่เทคโนโลยี โดยจัดโปรโมชั่น ยืดระยะเวลาการส่งงบการเงินไปอีก 7 วัน จากเดิมสิ้นสุด 31 พ.ค.62 ไปเป็น 7 มิ.ย.62 ย้ำเฉพาะส่งผ่าน DBD e-Filing เท่านั้น และพิเศษเพิ่มเติม บริษัทและบริษัทมหาชนจำกัดสามารถยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นได้ทางระบบ DBD e-Filing ได้อีกด้วย
                   นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและยังดำเนินกิจการอยู่จำนวน 714,478 ราย แบ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 183,014 ราย บริษัทจำกัด จำนวน 530,246 ราย และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,218 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61) ซึ่ง พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ได้กำหนดให้นิติบุคคลต้องจัดทำงบการเงินและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี โดยการนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 จะครบกำหนดการยื่นตามพ.ร.บ.ฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562"
                   อธิบดี กล่าวต่อว่า "ขณะนี้กรมฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการยื่นงบการเงินประจำปี โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้ การนำส่งงบการเงิน ปัจจุบันกรมฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลสามารถยื่นงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ทำให้นิติบุคคลลดเวลาการจัดเตรียมเอกสาร สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินเพื่อทำธุรกรรมได้รวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นสถานะทางธุรกิจกับคู่ค้าและสถาบันการเงิน โดยกรมฯ ได้ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน เฉพาะกรณีส่งผ่านระบบ DBD e-Filing เท่านั้น ออกไปอีก 7 วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไปเป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ นิติบุคคลที่ประสงค์จะยื่นงบการเงินผ่านช่องทางเดิม คือ รูปแบบเอกสาร ทั้งการยื่นด้วยตนเอง (Walk in) หรือไปรษณีย์จะต้องยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย"
                   "สำหรับนิติบุคคลที่ยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบการส่งงบการเงินออนไลน์ สามารถยื่นแบบคำขอรับ Username และ Password ได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด อย่างไรก็ดีกรมฯ ขอความร่วมมือให้จัดส่งงบการเงินทางออนไลน์แต่เนิ่นๆ เพื่อลดการกระจุกตัวเมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ซึ่งอาจทำให้นิติบุคคลไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร"
                  "ส่วนการยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กฎหมายกำหนดให้ บริษัทจำกัด ต้องยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ บริษัทมหาชนจำกัด ต้องยื่นสำเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปีต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม โดยขอให้ยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความสะดวกให้แก่บริษัทมหาชนจำกัดในการยื่น แบบ บมจ.006 และรายงานประจำปีในรูปแบบลิ้งค์ (URL) หรือ QR Code ได้ เพื่อลดภาระการจัดเตรียมเอกสารจำนวนมากและลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษได้อย่างเป็นรูปธรรม"
                   "ทั้งนี้ จากสถิติการส่งงบการเงินในปี 2560 มีนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินจำนวน 528,615 ราย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่นิติบุคคลได้ปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยมีการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing จำนวนมากถึง 479,563 ราย คิดเป็นร้อยละ 91 ถือเป็นก้าวสำคัญที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะเดินหน้าก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และตอบสนองการพัฒนาระบบให้บริการภาคธุรกิจที่เป็นเลิศมุ่งสู่ Thailand 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันกับอนาคตของโลกเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจไ อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
********************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                     ฉบับที่ 36 / วันที่ 31 ธันวาคม 2561