ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562