การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand
และร่วมแสดงความยินดีกับนายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ปีบริหาร
2562-2564 ณ ห้องประชุมม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562