สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562