DBD Business Data Warehouse ผู้ช่วยอัจฉริยะ วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจลงทุน

DBD Business Data Warehouse
ผู้ช่วยอัจฉริยะ วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจลงทุน
 
 
                            กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าพัฒนาระบบ DBD Business Data Warehouse : คลังข้อมูลธุรกิจเพื่อ ติดอาวุธทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยและประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง ตามแนวคิด open data ค้นหาด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา เกิดประโยชน์กับทุกกลุ่มทั้งผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และภาครัฐ สร้างความแม่นยำ ในการลงทุน ตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนนโยบายส่งเสริมธุรกิจของประเทศ มากไปกว่านั้นขณะนี้ DBD Business Data Warehouse ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prizes 2019 ต้องขอกำลังหนุน จากประชาชนชาวไทยร่วมส่งแรงใจกดโหวตให้บริการนี้สามารถขึ้นสู่ 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิรับรางวัลระดับโลก!!
                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เดินหน้าพัฒนาระบบ DBD Business Data Warehouse : คลังข้อมูลธุรกิจ เพื่อติดอาวุธทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ตามแนวคิด open data ค้นหาด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้ง เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ เสมือนมีผู้ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาส ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจได้ใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ตำแหน่งของธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยง สถานะของธุรกิจทั้งรายนิติบุคคล รายพื้นที่ และขนาดของธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ ในการลงทุนที่แม่นยำ การค้นหาคู่ค้า รวมถึงการวางแผนขยายธุรกิจ และการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลเพื่อไปใช้ตรวจสอบสถานะและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะกำหนดนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ หรือนโยบายการกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ โดยจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังความเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
                           อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "การพัฒนาระบบ DBD Business Data Warehouse : คลังข้อมูลธุรกิจ จะเป็นการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจผ่านทาง Internet เพื่อเผยแพรข้อมูลนิติบุคคล และงบการเงิน ประกอบไปด้วย ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล สถานะของธุรกิจ สถิติการประกอบธุรกิจ ของประเทศไทย การวิเคราะห์อัตราการเติบโต การขยายตัว และแนวโน้มของธุรกิจไทย เป็นต้น ตลอดจน การวิเคราะห์งบการเงินที่จะแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงที่จะดำเนินธุรกรรม โดยประมวลผลให้เป็นข้อมูลสารสนเทศรายนิติบุคคล จัดหมวดหมู่ในกลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานรหัส TSIC จำนวน 1,098 หมวด การจำแนกรายพื้นที่ ระดับภาค ระดับจังหวัดและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ การเติบโตและโอกาสของธุรกิจแต่ละขนาด S M L ตามเงินทุนและรายได้ของธุรกิจ"
                           "ปี 2019 โครงการ DBD Business Data Warehouse : คลังข้อมูลธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายรางวัล WSIS Project Prizes 2019 ที่จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union : ITU) องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) โดยการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 18 หมวด ซึ่งโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) อยู่ในหมวดที่ 3 (Category 3 : Access to Information and knowledge) จากทั้งหมด 101 โครงการ ทั้งนี้ การตัดสินจะคัดเลือกโครงการที่ชนะคะแนนโหวตสูงสุดในแต่ละหมวดจำนวน 5 อันดับ/หมวด จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจทุกท่านให้ร่วมเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีสิทธิชนะการประกวดในรางวัล WSIS Project Prizes 2019 ในครั้งนี้ ซึ่งสามารถโหวตได้ทาง www.itu.int หรือสามารถโหวตผ่านทาง www.dbd.go.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
                          ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ DBD Business Data Warehouse+ ได้ที่ www.dbd.go.th เลือก เมนู บริการออนไลน์ เลือก DBD Data Warehouse+ เข้าถึงได้โดยสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ในแต่ละปีจะมีอัตราการใช้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ล้านครั้งต่อปี
 
 ********************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                          ฉบับที่ 50 / 5 กุมภาพันธ์ 2562