ผลักดันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชนที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดชุมชนอี-คอมเมิร์ซแห่งแรกของประเทศไทย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี ผลักดันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดชุมชน
อี-คอมเมิร์ซแห่งแรกของประเทศไทย ตามต้นแบบหมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village)
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ตลาดประชารัฐต้องชม-ตลาดผ้าบ้านนาข่า อ.เมือง,
หมู่บ้านหนองแวงพัฒนา ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ และหมู่บ้านผาสิงห์ ต.หมากหญ้า
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562