การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่55 (1/2562)

        นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 55 (1/2562) โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562