นายทะเบียนเข้มข้น รุ่นที่ 2/2562

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รักษาการ

ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการฝึกอบรม
หลักสูตร "นายทะเบียนเข้มข้น"รุ่นที่ 2 /2562 ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่  11-15 กุมภาพันธ์ 2562