"Open Innovation X Design Thinking"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "Open Innovation X
Design Thinking" พัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง  ประจำปี 2562 โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เข้าร่วม ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  
เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562