การประชุมหารือความร่วมมือกับบริษัท เดอะมอลล์ จำกัด

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
การประชุมหารือความร่วมมือกับบริษัท เดอะมอลล์ จำกัด
โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562