จับมือพันธมิตร ติดปีกโชวห่วยไทย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงความร่วมมือ "จับมือพันธมิตร ติดปีก
โชวห่วยไทย (Total Solutions : โชวห่วย)" ร่วมกับ 6 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมการค้าส่ง
-ปลีกไทย บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่โชวห่วยไทยทั้งระบบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562