กรมพัฒน์ฯ จัดกิจกรรม "DNA Business CAMP" 30 ชั่วโมง

กรมพัฒน์ฯ จัดกิจกรรม "DNA Business CAMP" 30 ชั่วโมง

บ่มเพาะ/พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจระยะยาว

                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง จัดกิจกรรม "DNA Business CAMP" อบรมบ่มเพาะ 30 ชั่วโมง สนองพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เบื้องต้นมีธุรกิจที่ผ่านการอบรม 50 ธุรกิจ เตรียมส่งต่อหน่วยงานพันธมิตรต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยาวยาว

                      นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ปัจจุบันการพัฒนาสินค้า/บริการ และการศึกษาแนวโน้มของสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จากพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่มีการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ หรือ e-Commerce Platform การพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นการ Rebranding การออกแบบโลโก้ การเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้า การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ให้ดูทันสมัย เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่และวัฒนธรรมแต่ละประเทศมากขึ้น รวมทั้งการออกแบบกระบวนการให้บริการที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในธุรกิจบริการ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่อย่างแท้จริง"

                      "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรม "DNA Business CAMP" (อบรมเชิงลึกระยะเวลา 30 ชั่วโมง) ให้กับผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 50 ราย เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ กระตุ้นการปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ออกแบบบริการให้มีความทันสมัยมากขึ้น การสร้างโอกาสการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ และหวังมุ่งสร้างโอกาสการพัฒนาให้นำสินค้าต่อยอดตลาดต่างประเทศได้"

                        อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "ธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับคำปรึกษาแบบรายธุรกิจ บ่มเพาะ และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Service Design) การออกแบบสินค้าเชิงนวัตกรรม (Innovation Design) การสร้างตลาดเพื่อสินค้าใหม่ และการพัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) รวมทั้ง การฝึกวิจัยตลาด (Market Research) เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ ก่อนนำไปปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการให้ได้มากที่สุด"

                      "โดยผลความสำเร็จของกิจกรรม มีผู้ผ่านการบ่มเพาะ ได้รับการพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการ พร้อมโอกาสต่อยอดทางธุรกิจจากหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย การพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการด้านผลิตภัณฑ์ (Prototype) จำนวน 26 ราย กระบวนการให้บริการ (Value Chain) 12 ราย และโมเดลธุรกิจใหม่ (Business Model Canvas) 12 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย"

                       "ทั้งนี้ กรมฯ ได้เร่งนำธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 50 ราย นำเสนอและต่อยอดทางธุรกิจกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สถาบันอาหาร (NFI) และสถาบันการเงิน พร้อมเดินหน้าวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม "DNA Business CAMP" เป็นรุ่นที่ 2 ต่อทันที โดยจะเริ่มดำเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์.โทร. 02.547 5985 หรือ 098 269 2551 e-Mail : trainingpr9@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th


*************************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                        ฉบับที่ 76 /วันที่ 13 เมษายน  2562