เม.ย.62 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 18 ราย เงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2,762 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 897 คน

เม.ย.62 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 18 ราย
เงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2,762 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 897 คน
 
                                      นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า "ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ จำนวน 18 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน มีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 2,762 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 897 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
 
                                        การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้ จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญ หรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันและซ่อมแซมการกัดกร่อนท่อส่งน้ำมัน องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตตัวก๊าซของอุปกรณ์กำเนิดก๊าซในถุงลมนิรภัยรถยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครื่องสูบจ่ายเคมีและเครื่องสูบจ่ายเคมีระบบลม องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประตูอัตโนมัติของรถไฟฟ้า องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องถ่ายภาพภายในหลอดเลือดโดยใช้คลื่นแสง (OFDI) เป็นต้น
 
                                   สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                                   1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 6 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม และจีน มีเงินลงทุนจำนวน 1,156 ล้านบาท ได้แก่
                                       · บริการวิจัยและพัฒนาอะลูมิเนียม
                                       · บริการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตตัวกำเนิดก๊าซซึ่งเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์กำเนิดก๊าซในถุงลมนิรภัยของรถยนต์
                                       · บริการทำการตลาดและส่งเสริมการขายยารักษาโรคมนุษย์
                                       · บริการให้เช่าอาคารศูนย์กระจายสินค้าพร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
                                       · บริการทางบัญชี ·บริการรับค้ำประกันหนี้
 
                                  2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 3 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ อังกฤษและเวลส์ มีเงินลงทุนจำนวน 33 ล้านบาท ได้แก่
                                       · บริการให้เช่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
                                       · บริการติดตั้งตะแกรงที่ใช้สำหรับปลูกพืชบนหลังคาและระบบรดน้ำ บนหลังคาอาคาร
                                       · การทำกิจการโฆษณาโดยการให้ใช้พื้นที่ป้ายทาวเวอร์ภายในสถานีบริการน้ำมัน
 
                                  3. ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 1 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศอิตาลี และมีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท คือ
                                       · การค้าส่งเครื่องสูบจ่ายสารเคมี และเครื่องควบคุมการสูบจ่ายสารเคมี
 
                                  4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาเอกชน จำนวน 8 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่น และจีน มีเงินลงทุนจำนวน 1,564 ล้านบาท อาทิ
                                      · บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกลั่นน้ำมัน
                                      · บริการด้านวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง ภายใต้โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
                                      · บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประตูอัตโนมัติรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
                                      · บริการจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม
                                      · บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสารเคมีที่ได้จากบิวทาไดอิน
                                      · บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสารเคมีที่ได้จากไอโซบิวทิลีน
 
                                        ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2562 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 3,780 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2562 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการรับค้ำประกันหนี้ บริการให้ใช้ระบบบริหารจัดการในการติดตามและตรวจสอบสถานะของรถยนต์ บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน เป็นต้น
 
                                         อนึ่งในเดือนมกราคม - เมษายน 2562 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 69 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,699 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 4,828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99 เนื่องจากในปี 62 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อาทิ บริการรับค้ำประกันหนี้ บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการแม่เมาะ บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ เป็นต้น
 
********************************************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                            ฉบับที่ 79 / วันที่ 25 เมษายน 2562