กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเวทีรับสมัคร...การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เปิดเวทีรับสมัคร...การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562
 
                                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-27 พฤษภาคม 2562 จัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นครั้งที่ 7 เพื่อกระตุ้นธุรกิจให้เกิดการสร้างเครือข่าย ช่วยกันพัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยสร้างต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี อันเป็นแรงผลักดันการพัฒนาสมาชิกภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การประกวดฯ ครั้งนี้มีรางวัลให้ร่วมชิงชัยแบ่งเป็น รางวัลผู้บริหารสมาคมดีเด่น จำนวน 2 ประเภท 6 รางวัล และรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 2 ประเภท 15 รางวัล รวมเป็น 4 ประเภท 21 รางวัล นอกจากรางวัลนี้ที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ชนะแล้ว ยังจะช่วยให้ธุรกิจไทยจับมือกันเดินหน้าสร้างพลังไปอย่างพร้อมกันอีกด้วย
 
                                      นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สมาคมการค้าเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของภาคธุรกิจในแต่ละสาขาประเภท และจดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาและประสานงานกับองค์กรต่างๆ โดยไม่มุ่งแสวงหารายได้และ ผลกำไร แต่มีเป้าหมายหลักร่วมกันในการยกระดับและสร้างพลังทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นธุรกิจที่เป็นสมาชิกสมาคมการค้าให้พัฒนาธุรกิจและร่วมพลังกันยกระดับธุรกิจของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล โดยยึดหลักสร้างสมาคมการค้าสู่การเป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจ และที่สำคัญคือ การสร้างต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี (Best Practice) ให้เป็นผู้นำแก่สมาชิกเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจให้แข่งขันได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีสมาคมการค้าจำนวน 1,019 ราย และนับตั้งแต่ปี 2556 มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นแล้ว จำนวน 46 สมาคม และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 26 ราย
 
                                      อธิบดี กล่าวต่อว่า "การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แบ่งกลุ่มการประกวดตามระยะเวลาการจัดตั้งสมาคมการค้า แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 1-5 ปี, กลุ่มที่ 2 6-15 ปี และกลุ่มที่ 3 ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ประกอบไปด้วย 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล แบ่งเป็น 2 ด้านใหญ่ ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสมาคมดีเด่น จำนวน 2 ประเภท 6 รางวัล คือ 1) นายกสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 3 รางวัล (กลุ่มละ 1 รางวัล) โดยต้องดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นเจ้าของผลงานที่ส่งประกวด และเป็นสมาคมการค้าที่เคยเข้าร่วมประกวดหรือได้รับรางวัล และ 2) กรรมการศักยภาพดีเด่น จำนวน 3 รางวัล (กลุ่มละ 1 รางวัล) ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมการค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี มีรายชื่ออยู่ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในปี 2561 และเป็นสมาคมการค้าที่เคยเข้าร่วมประกวดหรือได้รับรางวัล"
 
                                      "รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติการเข้าร่วมประกวด ดังนี้ เป็นสมาคมการค้าที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 ส่งงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้องตามรอบปีอย่างน้อย 2 ปี ยกเว้นสมาคมฯ ที่จัดตั้งไม่ถึง 2 ปีให้ส่งงบรายงานประจำปีฉบับล่าสุดแทน แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท 15 รางวัล คือ 1) รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม จำนวน 3 รางวัล (กลุ่มละ 1 รางวัล) และ 2) รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ จำนวน 12 รางวัล (กลุ่มละ 4 รางวัล) สำหรับเกณฑ์การประเมินของรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จะพิจารณาจากศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ผลความสำเร็จตามพันธกิจ ตัวชี้วัดคือ สมาชิกสัมพันธ์ การประสานงานกับภาครัฐและองค์กรสาธารณะ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการมีส่วนร่วมต่อภาคสังคม มิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดคือ การบริหารจัดการภายใน การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การบริหารจัดการทางการเงินที่โปร่งใส มิติที่ 3 ตัวชี้วัดคือ ความพึงพอใจของสมาชิกด้านการบริการและการประสานงานกับภาครัฐ/เอกชนและองค์กรสาธารณะ และมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดคือ การบริหารงานให้สมาคมการค้าเติบโต การพัฒนาบุคลากร/ระบบฐานข้อมูล และนวัตกรรมทางการจัดการที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้ สมาคมการค้าที่ได้รับคะแนนสูงสุดทั้ง 4 มิติ ของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม และกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละมิติจะได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
                                      สมาคมการค้า และผู้บริหารสมาคมการค้าที่สนใจเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-27 พฤษภาคม 2562 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.ext.school/TAP หรือส่งใบสมัครทางอีเมล์ association3187@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 5970 และ 0 2697 6135
 
********************************
 ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                     ฉบับที่ 85 / 2 พฤษภาคม 2562