การจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนเมษายน 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนเมษายน 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
                           นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ
 
                            ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนเมษายน
                             - จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2562 จำนวน 5,944 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 จำนวน 5,120 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 824 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 6,876 ราย ลดลงจำนวน 932 ราย คิดเป็นร้อยละ 14
                             - ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 486 ราย คิดเป็น ร้อยละ 8 รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 387 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 3
                              - มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนเมษายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 17,840 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,840 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 จำนวน 36,362 ล้านบาท ลดลงจำนวน 21,362 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59
                             - ธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 4,285 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.09 รองลงมา คือช่วงทุนมากกว่า 1- 5 ล้านบาท มีจำนวน 1,553 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.13 รองลงมา คือช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.56 และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.22
                             - ธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสม จำนวนธุรกิจตั้งใหม่สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - เม.ย. 62 มีจำนวน 26,694 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค. - เม.ย. 61) จำนวน 25,169 ราย โดยเพิ่มขึ้น จำนวน 1,525 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 สำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - เม.ย. 62 มีจำนวน 67,391 ล้านบาท ลดลง 29,802 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา (ม.ค. - เม.ย. 61) จำนวน 97,193 ล้านบาท
 
                           ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนเมษายน
                               - จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 985 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1,075 ราย ลดลงจำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 จำนวน 795 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 190 ราย คิดเป็นร้อยละ 24
                             - ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 และธุรกิจค้าสลาก จำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลำดับ
                             - มูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ในเดือนเมษายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,830 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 3,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 จำนวน 7,893 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,063 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51
                             - ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 686 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.64 รองลงมาคือช่วงทุนมากกว่า 1- 5 ล้านบาท จำนวน 242 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.57 ลำดับถัดไปคือช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.28 และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.51
                             - ธุรกิจเลิกสะสม จำนวนธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - เม.ย. 62 มีจำนวน 4,273 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 390 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค. - เม.ย. 61) จำนวน 3,883 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - เม.ย. 62 มีจำนวน 13,825 ล้านบาท ลดลง 12,585 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา (ม.ค. - เม.ย. 61) จำนวน 26,410 ล้านบาท
 
                           ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนเมษายน
                             - ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 เม.ย. 62) ธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน734,983 ราย มูลค่าทุน 16.63 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 186,155 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.33 บริษัทจำกัด จำนวน 547,593 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.50 และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,235 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.17
                            - ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุน ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 437,496 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.52 รวมมูลค่าทุน 0.38 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.28 รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 212,669 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.94 รวมมูลค่าทุน 0.69 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 69,750 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.49 รวมมูลค่าทุน 1.89 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.35 และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 15,068 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.05 รวมมูลค่าทุน 13.67 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.20 ตามลำดับ
 
แนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจ
                          จากการประเมินอัตราการเติบโตของ GDP และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ ทิศทางการประกอบธุรกิจรวมไปถึงแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามฤดูกาล (Seasonal Trend) จึงคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2562 จะมีสถานการณ์การจัดตั้งธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 และมียอดสะสมทั้งปี (ม.ค. - พ.ค. 62) ไม่น้อยกว่า 32,000 ราย
 
การลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าว
 
                        เดือนเมษายน
                            - เดือนเมษายน 2562 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 38 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 18 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ 20 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,891 ล้านบาท
                          - นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จำนวน 12 ราย เงินลงทุนกว่า 2,197 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ จำนวน 5 ราย เงินลงทุน 825 ล้านบาท และจีน 4 ราย เงินลงทุน 342 ล้านบาท
                         - การเปรียบเทียบการลงทุนรายเดือน เมื่อเปรียบเทียบการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติในเดือนเมษายน กับเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่คนต่างชาติเข้ามาลงทุนลดลง 17 ราย หรือประมาณร้อยละ 31 ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 907 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8
****************************
 
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือนเมษายน 2562
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกเพื่อลดต้นทุน ลดเวลา และลดการใช้กระดาษ โดยพัฒนาการบริการทุกระบวนการของกรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้บริการยื่นขอรับบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา
 
DBD e - Filing การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะต้องนำส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยปีนี้กรมฯ ได้ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ออกไปอีก 7 วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยมีนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินจำนวน 666,798 ราย และขณะนี้ได้นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing คิดเป็นร้อยละ 90 ของนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินแล้ว
                       เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย กรมฯ จึงขอความร่วมมือให้นิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินเร่งนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งประหยัดต้นทุนการใช้กระดาษ และที่สำคัญสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ทันท่วงที
e- Secured จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ผ่าน Web Application และ Web Service แบบ Host to Host และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และออกใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) โดยเจ้าพนักงานทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) รวมถึงสามารถตรวจค้นข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจเบื้องต้น ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือผ่านระบบ mobile application (iosและ android) บนสมาร์ทโฟน ในเดือนเมษายน 2562 กรมได้จัดสัมมนาสร้างการรับรู้และส่งเสริมการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ให้แก่ เกษตรกรผู้สนใจเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ ณ จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 245 ราย และจัดกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับหลักประกันที่จะรับไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ณ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด (ธุรกิจในเอส ซีจี แพคเกจจิ้ง) โรงงานวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชมสวนป่ายูคาลิปตัสของเกษตรกร ณ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
e-Registration การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
                      การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2562 มีการยืนยันการใช้งาน (Activate) จำนวน 38,493 ราย รับจดทะเบียน 13,997 ราย ซึ่งกรมได้มีการเตรียมการพัฒนาระบบให้อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการยืนยันตัวตนนิติบุคคลและการใช้ระบบงาน รวมถึงการเชื่อมโยงเพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้แก่ SME ทั้งด้านการเงินและซอฟแวร์ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ได้ให้บริการสำเนาเอกสารทะเบียนนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration
 
การบริการหนังสือรับรองข้อมูลนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์และผลักดันการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ยกระดับการเป็นหน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล โดยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มาให้บริการ โดยบริการ e-Service การบริการขอหนังสือรับรองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขอรับเอกสารได้ผ่านช่องทาง Walk in / EMS / Delivery การออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate File) และได้ขยายการให้บริการสู่การบริการหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ และสมาคมการค้า หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
 
                        ทั้งนี้ การขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากผ่านทาง www.dbd.go.th แล้ว สามารถขอรับบริการผ่านทาง Application DBD e- Service ได้ทั้งระบบ Android และ IOS
 
DBD e-Accounting โปรแกรมบัญชีเพื่อช่วยเหลือ SMEs
                        กรมได้ดำเนินการแจก "โปรแกรม e-Accounting for SMEs" ช่วยเหลือ SMEs สามารถบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ลดระยะเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทาง Play store ซึ่งมีการพัฒนาซอฟแวร์บัญชีเชื่อมต่อกับการนำส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing ผ่านทาง DBD Connect ซึ่งเป็นการร่วมกับผู้พัฒนาซอฟแวร์บัญชีเพื่อเชื่อมโยงระบบงานบัญชีเข้าสู่งบการเงินทางออนไลน์ได้โดยทันที ขณะนี้มีอยู่จำนวน 15 ราย
 
Total Solution for SMEs
                       การขับเคลื่อน SMEs ไทย ด้วยนวัตกรรมออนไลน์ โดยส่งเสริมให้ธุรกิจเข้าถึงเทคโนโลยีทางการบัญชี และบริหารจัดการร้านค้าได้โดยง่าย ให้ได้รับข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกิจแบบถูกต้อง ครบวงจร เปลี่ยน Traditional SMEs เป็น Smart SMEs ซึ่งกรมได้รวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั้ง 3 ภาคส่วนไว้ด้วยกันคือ โปรแกรมสำนักงาน (Office) โปรแกรมหน้าร้าน (POS) โปรแกรมบัญชี online (Cloud Accounting) โดยผู้ประกอบการ สามารถจัดทำบัญชีเบื้องต้นได้เองก่อนส่งข้อมูลให้ผู้ทำบัญชีตรวจสอบ โดยขณะนี้เปิดให้ SMEs ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
 
DBD Business Data Warehouse
                        กรมได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์หลากหลาย และสามารถจัดทำผลวิเคราะห์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล พร้อมทั้งนำข้อมูลธุรกิจไปสนับสนุนการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และเมื่อเมษายน 2562 DBD Business Data Warehouse ได้รับเลือกเป็น Champion ติดลำดับ 1 ใน 5 จากการเข้าร่วมประกวด ในรายการ WSIS Project Prizes 2019 ในหมวดที่ 3 (Category 3 : Access to Information and knowledge) ซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union : ITU) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)
 
****************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                               ฉบับที่ 93 / 21 พฤษภาคม 2562