ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "เรื่อง...การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการและผลกระทบต่อภาษีอากร