ประกาษผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (พค.0401) จำนวน 100,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง