กรมพัฒน์ฯ เอาใจนักธุรกิจเอื้อใช้ข้อมูลนิติบุคคล สะดวก ง่าย สบายกระเป๋าตังค์

กรมพัฒน์ฯ เอาใจนักธุรกิจเอื้อใช้ข้อมูลนิติบุคคล สะดวก ง่าย สบายกระเป๋าตังค์
ร่วมมือกับธนาคารออมสิน...ประกาศลด !! ค่าบริการหนังสือรับรองและรับรองเอกสาร
 
                                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ปรับลดค่าบริการของธนาคาร ในการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate ) ผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการ เป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลา 7 เดือน เริ่ม 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค.62 โดยหนังสือรับรองนิติบุคคลปรับลดลง 50 บาท เหลือ 100 บาท/ฉบับ และรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็น 20 บาท/หน้า ไม่กำหนดอัตราเริ่มต้น 1-5 หน้าแรก ส่งผลดีช่วยธุรกิจลดต้นทุน ไม่เสียเวลาเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
 
                                          นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 20 ม.ค.55 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยเพิ่มช่องทางการใช้บริการผ่านทางธนาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพ กรุงไทย ออมสิน กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต มิซูโฮ กรุงศรีอยุธยา และเกียรตินาคิน มีสาขาให้บริการ จำนวน 3,965 สาขา ภายใต้ชื่อ e-Certificate จากเดิมประชาชนจะต้องเดินทางมาขอรับเอกสารที่หน่วยงานให้บริการของกรมเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองที่กรมฯ และได้รับเอกสารภายในเวลาอันรวดเร็ว
 
                                           อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "กรม ได้พยายามพัฒนาระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและ ลดต้นทุนให้กับผู้มาใช้บริการให้มากที่สุด ล่าสุดกรมได้รับความร่วมมือจาก 'ธนาคารออมสิน' ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตร ที่ให้บริการผ่านระบบ e-Certificate ของกรม โดยยินดีที่จะปรับลดค่าบริการเป็นกรณีพิเศษ สำหรับในส่วนค่าบริการของธนาคารเป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค.62 โดยธนาคารออมสินมีสาขาที่พร้อมให้บริการทั้งหมดจำนวน 1,069 สาขาทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือน พ.ค.62) สำหรับอัตราค่าบริการของธนาคารใหม่ได้ปรับลดลงเป็นดังนี้ หนังสือรับรองนิติบุคคลปรับลดลง 50 บาท เหลือ 100 บาท/ฉบับ และรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็น 20 บาท/หน้า โดยไม่กำหนดอัตราเริ่มต้น 1-5 หน้าแรก "
 
                                        "สำหรับค่าบริการผ่านช่องทาง e-Certificate ในอัตราปกติประกอบด้วยค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงและค่าบริการของธนาคาร โดยขอหนังสือรับรองนิติบุคคล 1 ฉบับ (5 รายการ) จะมีค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับละ 200 บาท ค่าบริการของธนาคาร ฉบับละ 150 บาท และการขอรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ค่าธรรมเนียม หน้าละ 50 บาท ค่าบริการธนาคาร 1-5 หน้าแรก 100 บาท หน้าถัดไปหน้าละ 20 บาท"
 
                                        "การปรับลดค่าบริการของธนาคารที่ให้บริการออกหนังสือรับรอง และการรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลของธนาคารออมสินในครั้งนี้ จะเกิดผลดีโดยตรงต่อผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนโดยทั่วไปที่ต้องการใช้ข้อมูลนิติบุคคลเพื่อยืนยันสถานะทางธุรกิจ การติดต่อหรือเจรจาทางธุรกิจกับคู่ค้า การทำธุรกรรม และการตรวจสอบข้อมูล นิติบุคคลก่อนดำเนินการตัดสินใจลงทุน รวมถึงยังเป็นการลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจให้มีค่าใช้จ่ายลดลง ประกอบกับเป็นการลดระยะเวลาในการติดต่อธุรกรรมส่งผลให้ธุรกิจไทยเกิดศักยภาพในการแข่งขันที่รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 20 ม.ค. 2555 ที่กรม ได้เปิดให้บริการ e-Certificate มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,043,939 ราย แบ่งเป็น บริการหนังสือรับรองจำนวน 988,237 ฉบับ และรับรองสำเนาเอกสารจำนวน 457,267 แผ่น และยังมีแนวโน้มที่จะมีผู้มาใช้บริการผ่านทาง e-Certificate เพิ่มมากขึ้นในอนาคต" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                      ฉบับที่ 101 / วันที่ 5 มิถุนายน 2562