ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อตามโครงการยกระดับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)